Εξειδίκευση & Αξιοπιστία | 40 Χρόνια

Ασφάλιση Εξοχικού

Ασφάλιση Εξοχικού

Συγκρίνουμε 21 ασφαλιστικές & σας προτείνουμε το πληρέστερο & πιο οικονομικό πρόγραμμα ασφάλισης για το εξοχικό σας. Δείτε πιο κάτω αναλυτικά…

Οφέλη
 • Προστατεύετε οικονομικά τους κόπους μιας ζωής
 • Ιδανικός συνδυασμός πολλαπλών καλύψεων
 • Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ασφάλισης
 • Ξεκάθαρο συμβόλαιο
Καλύψεις

Σας προτείνουμε την λύση που χρειάζεστε!

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από δάσος, θάμνους, αγρούς
 • Ζημιές πυρόσβεσης
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Έκρηξη. Καλύπτονται και οι ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, εναλλακτικών πηγών ενέργειας από έκρηξη
 • Βραχυκύκλωμα με & χωρίς εστία φωτιάς σε Α κίνδυνο έως 1.500€. Απαλλαγή 150€
 • Ζημιές κλεφτών στο κτήριο έως 1.800€
 • Κάλυψη εξωτερικών βοηθητικών κτισμάτων & ειδικών κατασκευών (bbq, πέργκολες) από καλυπτόμενο κίνδυνο έως 3.000€
 • Κάλυψη απώλειας ενοικίων από καλυπτόμενο κίνδυνο έως 10%
 • Αστική ευθύνη του μισθωτή προς τον ιδιοκτήτη για υλικές ζημιές από πυρκαγιά έως το 50% του ασφαλ. κεφαλαίου του περιεχομένου
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα. Απαλλαγή 10% με min 7000€
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός. Απαλλαγή 10% με min 7000€
 • Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης. Απαλλαγή 10% με min 700€
 • Καλύπτονται και οι δαπάνες των διερευνητικών εργασιών για την αναζήτηση της αιτίας της θραύσης σωληνώσεων
 • Κλοπή από διάρρηξη ή αναρρίχηση ή ληστεία, εφόσον ασφαλίζεται και το περιεχόμενο του κτηρίου. Απαλλαγή 10% με min 600€
 • Ζημιές κλεφτών στο περιεχόμενο έως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 • Τρομοκρατικές & κακόβουλες ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων εξ' αυτών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές προς τρίτους από πυρκαγιά έως 50% με max 50.000€
 • Αξία αντικατάστασης κτηρίου με καινούριο
 • Προστασία υπασφάλισης έως 10%
 • Θραύση καθρεπτών, κρυστάλλων θυρών ή παραθύρων έως 1.000€. Απαλλαγή 150€
 • Κάλυψη εξόδων μετακόμισης του ασφαλ. περιεχομένου λόγω ζημιάς έως 700€
 • Κάλυψη εξόδων προσωρινής κάλυψης του ασφαλ. περιεχομένου λόγω ζημιάς έως 700€
 • Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο λόγω ζημιάς έως 1.500€
 • Αποκομιδή ερειπίων κατεδάφισης έως 5%

Όλες οι προαναφερόμενες καλύψεις παρέχονται σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου.

Κόστος

Εξοχικό 80 τ.μ. με 80.000€ αξία κτηρίου εξασφαλίζεται για όλες αυτές τις καλύψεις μόνο με 80€ το χρόνο!

Προαιρετικά, μπορεί να ασφαλιστεί και το περιεχόμενο (έπιπλα, οικοσκευή κ.α.).

Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε τις εξής καλύψεις:

 • Σεισμό (Απαλλαγή 2%)
 • Αιφνίδια καθίζηση - κατολίσθηση εδάφους (Απαλλαγή 2%)

Σας αποστέλλουμε αναλυτική προσφορά ασφάλισης χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους σας!

Πάρτε προσφορά