Εξειδίκευση & Αξιοπιστία | 40 Χρόνια

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Όροι Χρήσης | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Όροι Χρήσης | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Όροι Χρήσης | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Όροι Χρήσης | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ιδιοκτήτης & Εκδότης του Δικτυακού Τόπου:

Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Επίσημο Μέλος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος

Αρ. Αδείας ΤτΕ: 100012283

Αρ ΓΕΜΗ: 123320316000

Αρ. Μητρώου Επιμελητηρίου Αχαϊας: 62038

Έδρα: Καρατζά 93Α (1ος Όρ.) Πάτρα ΤΚ 26226

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον Διαδικτυακό Τόπο, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο [email protected]

Το Ασφαλιστικό Γραφείο Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες δημιούργησε τον δικτυακό τόπο theodoropoulos-insurance.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρία της επιλογής τους εκ των συνεργαζομένων με το Ασφαλιστικό Γραφείο μας. Η χρήση του theodoropoulos-insurance.gr διέπεται από τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του theodoropoulos-insurance.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Το Ασφαλιστικό Γραφείο Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης οι οποίες συνίστανται στην παρουσίαση των λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου theodoropoulos-insurance.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω: Ο δικτυακός τόπος theodoropoulos-insurance.gr χρησιμοποιείται με τη μορφή που έχει , χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο theodoropoulos-insurance.gr , όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κλπ., αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ασφαλιστικού Γραφείου Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό συνολικά ή εν μέρει, δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Ασφαλιστικού Γραφείου Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το Ασφαλιστικό Γραφείο Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση το Ασφαλιστικό Γραφείο δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του theodoropoulos-insurance.gr εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του theodoropoulos-insurance.gr. Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος , ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων, ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Οι σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο theodoropoulos-insurance.gr , παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Το Ασφαλιστικό Γραφείο Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες , δεν αναλύει ή ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε καμία περίπτωση το Ασφαλιστικό Γραφείο , δεν φέρει ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης , δεν έχει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο που διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για το λόγο αυτό οφείλουν να αποδέχονται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

Το Ασφαλιστικό Γραφείο Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου theodoropoulos-insurance.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα του theodoropoulos-insurance.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση το Ασφαλιστικό Γραφείο, έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του theodoropoulos-insurance.gr, να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το Ασφαλιστικό Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση, ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο theodoropoulos-insurance.gr , την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Οι χρήστες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες και υπηρεσίες του δικτυακού τόπου χρειάζεται να γνωστοποιήσουν προσωπικά τους δεδομένα. Η γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών συνεπάγεται και τη συγκατάθεση του χρήστη στην περαιτέρω επεξεργασία τους για λόγους στατιστικούς ή βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο δικτυακός τόπος  theodoropoulos-insurance.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR» που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο και έχει τεθεί σε ισχύ από την 25 Μαΐου 2018.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι απλώς ενημερωτικό και δεν είναι ασφαλιστικοί όροι, έτσι οι καλύψεις, τα όρια, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις τους αναφέρονται μόνο στα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια των εκάστοτε συνεργαζομένων εταιρειών με το Ασφαλιστικό Γραφείο μας.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «Όροι Χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο theodoropoulos-insurance.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική του Ασφαλιστικού Γραφείου, οποιαδήποτε στιγμή.